مکث

درمیان "مشکلات"گاهی"سکوت"کن تا خدا حرفی برای گفتن داشته باشد...

اگرمی بینی کسی به تو لبخند نمی زند،علت را در لبان فروبسته ی خود جستجو کن...

نباید اجازه دهیم روحمان به وسیله ی افسوس و پشیمانی ساییده شود....

یادبگیریم ازخوشی های کوچک لذت ببریم

امید نصف خوشبختی است....

لبخند راهی برای شاد زیستن است!

حضور هر انسان خوب حاکی ازاین است که زمین ازلبخند خداخالی نیست!

به همه عشق بورز،به تعداد کمی اعتمادکن و به هیچکس بدی نکن...

تنها با کسی ازدواج می کنم که عتیقه شناس باشد؛تاهرچه پیرترشوم برای او عزیزتر باشم...

باخودمهربان باشیم...

شکرنعمت دوری کردن ازکارهای بد است!

هرچیز که امروز داریم زمانی دست نیافتنی بود.....

/ 0 نظر / 26 بازدید