یک قلب شکسته...........

درساحل بیقراردنیا/خورشیدوصال پشت دریا...

من ماندم و عشق ویاد چشمت/یک قلب شکسته غرق رویا...

یک حس غریب تکه تکه/یک دل که پراست ازتمنا...

درخلوت این سکوت خاموش/اسباب سفرکنم مهیا...

ناگاه کنار رد پایم/آثار دو پای خسته پیدا...

برگشتم و پرشد ازتو قلبم/برگشتی؟هنوزعاشقی؟...آه...

اکنون من و تو دست در دست/تا مقصداشنای فردا...

آهسته رویم عاشقانه/آرام رویم بی محابا...

/ 0 نظر / 82 بازدید