به خاطربسپاریم

اگرتومهربان باشی برخی مردم تورابه خودخواهی و داشتن انگیزه های پنهانی محکوم می کنند؛امابازهم مهربان باش.

مردم اغلب غیرمنطقی وخودمحورند؛اما بازهم آنان راببخش.

اگرموفق باشی،ممکن است دوستانی دروغین ودشمنانی واقعی به دست آوری؛اما بازهم موفق باش.

اگرصادقانه وصمیمی رفتارکنی،ممکن است فریبت دهند؛اما بازهم صادقانه وصمیمی رفتارکن.

آنچه برای ساختنش سال ها وقت گذاشته ای،ممکن است یک شبه نابودش کنند؛بازهم بساز.

اگرشادی و ارامش رایافتی،ممکن است کسی به تو حسودی کند؛اما شادباش.

امروز هرچه خوبی کنی،فرداممکن است فراموش شود؛اما به هرحال خوبی کن.

بهتری را ارایه بده وبدان هیچوقت کافی نیست وبدترین هاراببخش.

درنهایت بدان این معامله ای است بین تو وخدا؛نه بین تو وانها.

برای تو وخویش

چشمانی آرزو می کنم

که چراغ ها و نشانه ها را

درظلماتمان ببیند

گوشی که صداها و شناسه ها را

دربیهوشی مان بشنود

برای تو وخویش،روحی

که این همه را درخود گیرد وبپذیرد

وزبانی که درصداقت خود

مارا از خاموشی خویش

بیرون کشد وبگذارد

ازآن چیزها که در بندمان کشیده است

سخن بگوییم.....

/ 1 نظر / 54 بازدید

[نیشخند] سلام یک ساعت نشستم دارم وبتو انالیز میکنم چشمام درد گرفت ولی وبت زیباست به منم سر بزن منتظرتم کوچیک شما ناتی ام بی